Dış Ticarette e-Belge Uygulama Grubu

 


Dış Ticaret Müsteşarlığı?ndan 09.04.2002 tarihinde alınan yazıda, e-Ticaret Uygulama Grupları arasında dış ticaret işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin grubun ?Dış Ticarette e-Belge Uygulama Grubu? olarak adlandırılması ve bu grup kapsamında gerçekleştirilecek işlemler için gerekli koordinasyonun Müsteşarlığımızca yürütülmesi teklif edilmiştir ve Müsteşarlığımızca çalışmalara başlanılmıştır.

 

4 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı uygulamaya konulmuş olup , söz konusu  Kısa Dönem Eylem Planında (KDEP) sorumlu kuruluşlar, yürütülecek eylemler ve buna ilişkin takvim yer almaktadır. Bu çerçevede, sorumlu kuruluş sıfatıyla Gümrük Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, ilgili kurum/kuruluşların (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , Dış Ticaret Müsteşarlığı,  TOBB, TİM, UND, TBB, TBV, İhracatçı Birlikleri, Müşavirler Derneği vd.) katılımıyla dış ticarette kullanılan belgelerin elektronik ortama taşınması ve paylaşılması çalışmaları, ?Dış Ticarette e-Belge Uygulama Grubu? tarafından yürütülerek,  KDEP-25 ve KDEP-72 nolu eylemlerde bahse konu e-belge uygulamalarına ilişkin hukuki ve teknik çalışmalar sürdürülmüştür.

 

11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı?yla onaylanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek?i Eylem Planı 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi Toplumu Stratejisi ekindeki 2006-2010 Eylem Planı?nda  17 nolu eylem Dış Ticarette e-Belge Kullanımı olarak belirlenmiş olup Grubun çalışmaları  şu an bu eylem kapsamında devam etmektedir. (Ayrıntılı bilgi www.bilgitoplumu.gov.tr web sayfasından elde edilebilir).

 

Koordinatörlüğü Müsteşarlığımızca yürütülen  ?Dış Ticarette e-Belge Uygulama Grubu? e-Dönüşüm Türkiye Projesi çalışma gruplarından e-Ticaret Çalışma Grubu altında yer almaktadır.

 

e-Ticaret Çalışma Grubu?nun amacı:

 

e-iş / e-ticaretin geliştirilmesi amacıyla, kolay ve güvenli bir şekilde erişilebilir ticari bilgi sisteminin kurulması, elektronik ortamda tek pencere yaklaşımı ile bilgi ve belgelerin üretilmesi, paylaşılması, ticari işlemlerin yürütülmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde e-iş / e-ticaretin yaygınlaştırılması için gerekli kalıcı işbirliği zeminini sağlamak üzere politika üretmek ve projeler önermektir.

 

Bu amaç çerçevesinde Dış Ticarette e-Belge Uygulama Grubu?nun Hedefleri:

 

1-     Dış ticaret işlemlerinin, iş süreçlerine taraf olan kurumlarca standart "e-Belge"ler kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin sağlanması, etkin, hızlı, verimli ve güvenilir bir e-iş altyapısına kavuşturulması,

2-     Dış ticaretle ilgili tüm tarafların,  dış ticaretle ilgili tüm gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için bilgilerin tek bir gövdeye sunulabilmesine olanak tanıyan ? Tek Pencere Ortamı ? nın oluşturulması,

3-     Elektronik ortamda iş yapmanın gerektirdiği yasal düzenleme ve mevzuat değişiklikleri için somut dayanaklar oluşturularak öneriler geliştirilmesi.

 

Copyright T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı 2007